ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์