messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
full

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 41
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

folder กองช่าง
(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านปะปูล - บ้านโคกจราบ ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสินทร์


(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านปอยจุม ตำบลตาเบา เชื่อมบ้านละลม ตำบลโคกยาง อำเภอปราท จังหวัดสุรินทร์(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านสวาย ตำบลตาเบา - บ้านสวายทอง ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสินทร์
(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านตาเบา – บ้านหนองจอก ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสินทร์

สรุปผลงานในการดำเนินการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโชค หมู่ที่ 1 (เส้นบ้านนายประยูรเชื่อมถนนสายบ้านบุเจก) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเบา หมู่ที่ 2 (เส้นทางบ้านนายชาญเดช-บ้านนางจรูญ) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวาย หมู่ที่ 4 (เส้นทางโรงสีชุมชน-บ้านนายสอดแสง) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปันรัว หมู่ที่ 5 (เส้นบ้านนายสมศักดิ์ น่าชม-บ้านนายพุฒ โนนดี) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกันตาลหาร หมู่ที่ 6 (เส้นจากถนนลาดยาง-บ้านนายน้อม คิดดีจริง) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านละเบิก หมู่ที่ 10 (เส้นทางบ้านนางดอน ศรีทองสุข – นางชวลิตา ทองวิไล) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจบก หมู่ที่ 19 (เส้นทางบ้านจบก - บ้านปันรัว) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์9. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านบุเจก หมู่ที่ 15 (เส้นทางบ้านนายสมบัติ - ลำห้ยเสนง) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
10. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกจราบ หมู่ที่ 8 (เส้นทางบ้านนางสมพร - แยกบ้านปะปูล - บ้านวิทวัส) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุริน
11. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา บ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปะปูล หมู่ที่ 13 (เส้นแยกบ้านนายมั่น - แยกนางอุไร) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเตียว หมู่ที่ 3 (เส้นบ้านนางชุติภา เหลือดี - ถนน คสล.บ้านจบก) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกระเพอโร หมู่ที่ 7 (เส้นบ้านกระเพอโร - บ้านปะปูล) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านภูมิสตึง หมู่ที่ 9 (เส้นกลางหมู่บ้าน - ลำห้วยเสนง) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 (เส้นจากบ้านนายพิริยะ สายรัตน - บ้านสุนิสา กงทอง) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินท17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวายจู หมู่ที่ 16 (เส้นรอบหมู่บ้านทิศตะวันตก - บ้านนายลันดี) ตำบลตาเบ18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปอยจุม หมู่ที่ 18 (เส้นบ้านนายมงคล - โรงเรียนบ้านตาเตียว) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขวาว หมู่ที่ 12 (เส้นบ้านนายธีร์ งามเจริญ - บ้านนางทุ ดุลดียิ่ง - นางประสพ ได้ไซร์) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลำพุก หมู่ที่ 14 (เส้นศูนย์สาธิตแยกประตู 6) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเวง หมู่ที่ 17 (เส้นข้าง รพ.สต.ตาเบา - ถนนข้าง อบต.ตาเบา) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์22. โครงการก่อสร้างถนนดิน ลงผิวจราจรหินคลุกทางระบายน้ำบ้านภูมิสตึง หมู่ที่ 9 (เส้นจากบ้านภูมิสตึง - ลำห้วยเสนง) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุริน23.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุเจก หมู่ที่ 15 (เส้นบ้านนายจักรพงษ์ – ถนนหมายเลข 24) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุสรุปผลการดำเนินการงบจ่ายขาด เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโชค หมู่ที่ 1 (เส้นทางบ้านนางยาม-แยกคอนกรีตบ้านนายไพรัตน์) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเบา หมู่ที่ 2 (เส้นทางบ้านนายชาญเดช-บ้านนางจรูญ) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวาย หมู่ที่ 4 (เส้นทางโรงสีชุมชน-บ้านนายสอดแสง) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปันรัว หมู่ที่ 5 (เส้นทางถนลาดยาง-บ้านนางเพชรมณี) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปันรัว หมู่ที่ 5 (เส้นบ้านนายสมศักดิ์ น่าชม-บ้านนายพุฒ โนนดี) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านละเบิก หมู่ที่ 10 (เส้นทางบ้านนางดอน - นางชวลิตา) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจบก หมู่ที่ 19 (เส้นทางบ้านจบก - บ้านปันรัว) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์8. โครงการปรับปรุงถนนดินลงผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกจราบ หมู่ที่ 8 (เส้นทางบ้านนายสนุก - บ้านนายไทรัฐ) ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์โครงการขุดรื้อถอนฝายชะลอน้ำ กฟภ บ้านโชค หมู่ที่ 1 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ขุด รื้อ ถอน ฝายชะลอน้ำ กฟภ. บ้านโชค หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ผิวจราจร Asphltic Concrete สายบ้านโคกเวง หมูที่ 17 บ้านโชค หมูที่ 1 ตำบลตา

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194