องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 149
เดือนนี้24,857
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)79,308
ทั้งหมด 280,000

verified_user องค์ความรู้KM
องค์ความรู้ KM
องค์ความรู้ KM *** เอกสารความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบซี เข้าสู่ระบบแท่ง *** ระบบแท่ง คือ การแบ่งข้าราชการออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ - ประเภทบริหารท้องถิ่น - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น - ประเภทวิชาการ - ประเภททั่วไป ในแต่ละประเภทตำแหน่ง จะมีการแบ่งระดับ ดังนี้ - บริหารท้องถิ่น มี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง - อำนวยการท้องถิ่น มี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง - วิชาการ มี ปฎิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ - ทั่วไป มี ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และอาวุโส จัดคนลงสู่ตำแหน่ง ประเภททั่วไป - สายงานที่เริ่มต้นจากซี ๑ และ ๒ ที่ครองอยู่ในระดับ ๑, ๒, ๓, ๔ จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน” - สายงานที่เริ่มต้นจากซี ๑ และ ๒ ที่ครองอยู่ในระดับ ๕, ๖ จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับชำนาญงาน” - สายงานที่เริ่มต้นจาก ซี ๒ ที่ครองอยู่ในระดับ ๗ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส” ประเภทวิชาการ - สายงานที่เริ่มต้นจากซี ๓ ที่ครองอยู่ในระดับ ๓,๔, ๕ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ” - สายงานที่เริ่มต้นจาก ซี ๓ ที่ครองอยู่ในระดับ ๖, ๗ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการ” - สายงานที่เริ่มต้นจากซี ๓ ที่ครองอยู่ในระดับ ๘ว (วิชาชีพ) หรือทั่วไป ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ” - สายงานที่เริ่มต้นจากซี ๓ ที่ครองอยู่ในระดับ ๙ว (วิชาชีพหรือเชี่ยวชาญ) ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ” ประเภทอำนวยการท้องถิ่น - นักบริหาร (ที่ไม่ใช่นักบริหารงาน อบต./เทศบาล) ระดับ ๖ หรือระดับ ๗ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งอำนวยการ ระดับต้น” - นักบริหารงาน ระดับ ๘ (ที่ไม่ใช่นักบริหารงาน อบต./เทศบาล) ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่ง อำนวยการ ระดับกลาง” - นักบริหารงาน ระดับ ๙ (ที่ไม่ใช่นักบริหารงาน อบต./เทศบาล) ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่ง อำนวยการ ระดับสูง” ประเภทบริหารท้องถิ่น - รองปลัด – ปลัด ระดับ ๖-๘ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับต้น” - รองปลัด – ปลัด ระดับ ๘ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง” - รองปลัด – ปลัด ระดับ ๙-๑๐ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับสูง” ในส่วนของหลักเกณฑ์การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การเลื่อนระดับต่าง ๆ อยู่ระหว่าง ก.กลาง ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ การเข้าสู่ระบบแท่ง นอกจากประเภทตำแหน่งที่เปลี่ยนไป อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนก็คือ ระบบการประเมินผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการกำกับติดตามเพื่อให้ส่วนราชการ สามารถปฎิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และการให้เงินรางวัลประจำปี แก่ข้าราชการ ตามหลักการของระบบคุณธรรม ซึ่งขณะนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ได้ปรับเข้าสู่การประเมินระบบใหม่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในส่วนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ปัจจุบัน การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะมีองค์ประกอบการประเมิน คือ การประเมินผลงาน ซึ่งมีอยู่ ๕ องค์ประกอบ คือ ๑. ปริมาณงาน ๒. คุณภาพของผลงาน ๓. ความทันเวลา ๔. ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนำไปใช้ และประสิทธิผลของงาน ๕. การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน และการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ซึ่งมี ๓ องค์ประกอบคือ ๑. ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ๒. การรักษาวินัย ๓. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน อบต./เทศบาล ซึ่งการประเมินในระบบเดิม จะต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐ ถึงจะได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในระบบใหม่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบคล้ายกับพนักงานจ้างในปัจจุบัน คือ จะนำเรื่องผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการประเมิน การพิจารณาในเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของงาน จะพิจารณาจาก - งานตามแผนปฏิบัติราชการ - งานตามภารกิจหลัก - งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ - งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ การพิจารณา พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ - สมรรถนะหลัก - มุ่งผลสัมฤทธิ์ - บริการที่ดี - ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน - การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม - การทำงานเป็นทีม - สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ - สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ - สมรรถนะทางการบริหาร - สมรรถนะอื่นๆ การแบ่งกลุ่มการประเมิน ระบบใหม่ จะมี ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ กลุ่มข้าราชการทั่วไป (กลุ่มนี้จะเป็นข้าราชการทั้ง ๔ ประเภท คือ ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ และบริหาร) สัดส่วนในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ กลุ่มที่ ๒ จะเป็นข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของงานต่อพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใช้สัดส่วนร้อยละ ๕๐:๕๐ ในส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานบุคคลในการเข้าสู่ระบบแท่ง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194