องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์. 0-4455-8931 โทรสาร. 0-4455-8932



บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 424
เดือนนี้ 7,090
เดือนที่แล้ว 13,683
ทั้งหมด 58,127

verified_user องค์ความรู้KM
องค์ความรู้ KM

 องค์ความรู้ KM

*** เอกสารความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบซี เข้าสู่ระบบแท่ง ***
 
ระบบแท่ง คือ การแบ่งข้าราชการออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
- ประเภทบริหารท้องถิ่น
- ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
- ประเภทวิชาการ
- ประเภททั่วไป
 
ในแต่ละประเภทตำแหน่ง จะมีการแบ่งระดับ ดังนี้
- บริหารท้องถิ่น มี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
- อำนวยการท้องถิ่น มี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
- วิชาการ มี ปฎิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
- ทั่วไป มี ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และอาวุโส
 
จัดคนลงสู่ตำแหน่ง
 
ประเภททั่วไป
- สายงานที่เริ่มต้นจากซี ๑ และ ๒ ที่ครองอยู่ในระดับ ๑, ๒, ๓, ๔ จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน”
- สายงานที่เริ่มต้นจากซี ๑ และ ๒ ที่ครองอยู่ในระดับ ๕, ๖ จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับชำนาญงาน”
- สายงานที่เริ่มต้นจาก ซี ๒ ที่ครองอยู่ในระดับ ๗ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส”
 
ประเภทวิชาการ
- สายงานที่เริ่มต้นจากซี ๓ ที่ครองอยู่ในระดับ ๓,๔, ๕ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ”
- สายงานที่เริ่มต้นจาก ซี ๓ ที่ครองอยู่ในระดับ ๖, ๗ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการ”
- สายงานที่เริ่มต้นจากซี ๓ ที่ครองอยู่ในระดับ ๘ว (วิชาชีพ) หรือทั่วไป ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ”
- สายงานที่เริ่มต้นจากซี ๓ ที่ครองอยู่ในระดับ ๙ว (วิชาชีพหรือเชี่ยวชาญ) ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ”
 
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
- นักบริหาร (ที่ไม่ใช่นักบริหารงาน อบต./เทศบาล) ระดับ ๖ หรือระดับ ๗ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งอำนวยการ ระดับต้น”
- นักบริหารงาน ระดับ ๘ (ที่ไม่ใช่นักบริหารงาน อบต./เทศบาล) ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่ง อำนวยการ ระดับกลาง”
- นักบริหารงาน ระดับ ๙ (ที่ไม่ใช่นักบริหารงาน อบต./เทศบาล) ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่ง อำนวยการ ระดับสูง”
 
ประเภทบริหารท้องถิ่น
- รองปลัด – ปลัด ระดับ ๖-๘ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับต้น”
- รองปลัด – ปลัด ระดับ ๘ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง”
- รองปลัด – ปลัด ระดับ ๙-๑๐ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับสูง”
ในส่วนของหลักเกณฑ์การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การเลื่อนระดับต่าง ๆ อยู่ระหว่าง ก.กลาง ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์
การเข้าสู่ระบบแท่ง นอกจากประเภทตำแหน่งที่เปลี่ยนไป อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนก็คือ ระบบการประเมินผลงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการกำกับติดตามเพื่อให้ส่วนราชการ สามารถปฎิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า
และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และการให้เงินรางวัลประจำปี แก่ข้าราชการ ตามหลักการของระบบคุณธรรม
 
ซึ่งขณะนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ได้ปรับเข้าสู่การประเมินระบบใหม่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
ในส่วนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ปัจจุบัน การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะมีองค์ประกอบการประเมิน คือ
 
การประเมินผลงาน ซึ่งมีอยู่ ๕ องค์ประกอบ คือ
๑. ปริมาณงาน
๒. คุณภาพของผลงาน
๓. ความทันเวลา
๔. ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนำไปใช้ และประสิทธิผลของงาน
๕. การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน
 
และการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ซึ่งมี ๓ องค์ประกอบคือ
๑. ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน
๒. การรักษาวินัย
๓. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน อบต./เทศบาล
 
ซึ่งการประเมินในระบบเดิม จะต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐ ถึงจะได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
 
ในระบบใหม่
การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบคล้ายกับพนักงานจ้างในปัจจุบัน คือ จะนำเรื่องผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการประเมิน
 
การพิจารณาในเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของงาน จะพิจารณาจาก
- งานตามแผนปฏิบัติราชการ
- งานตามภารกิจหลัก
- งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
- งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
 
การพิจารณา พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
- สมรรถนะหลัก
- มุ่งผลสัมฤทธิ์
- บริการที่ดี
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
- การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม
- การทำงานเป็นทีม
- สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- สมรรถนะทางการบริหาร
- สมรรถนะอื่นๆ
 
การแบ่งกลุ่มการประเมิน ระบบใหม่ จะมี ๒ กลุ่ม
 
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มข้าราชการทั่วไป (กลุ่มนี้จะเป็นข้าราชการทั้ง ๔ ประเภท คือ ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ และบริหาร) สัดส่วนในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
 
กลุ่มที่ ๒ จะเป็นข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของงานต่อพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใช้สัดส่วนร้อยละ ๕๐:๕๐ ในส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานบุคคลในการเข้าสู่ระบบแท่ง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา