องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์. 0-4455-8931 โทรสาร. 0-4455-8932บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 421
เดือนนี้ 7,087
เดือนที่แล้ว 13,680
ทั้งหมด 58,124

verified_user ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบซีเข้าสู่ระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบซีเข้าสู่ระบบแท่ง

*** ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบซี เข้าสู่ระบบแท่ง ***

        ระบบแท่ง คือ การแบ่งข้าราชการออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

- ประเภทบริหารท้องถิ่น

- ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

- ประเภทวิชาการ

- ประเภททั่วไป

ในแต่ละประเภทตำแหน่ง จะมีการแบ่งระดับ ดังนี้

- บริหารท้องถิ่น มี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง

- อำนวยการท้องถิ่น มี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง

- วิชาการ มี ปฎิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

- ทั่วไป มี ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และอาวุโส

จัดคนลงสู่ตำแหน่ง

ประเภททั่วไป

- สายงานที่เริ่มต้นจากซี ๑ และ ๒ ที่ครองอยู่ในระดับ ๑, ๒, ๓, ๔ จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน”

- สายงานที่เริ่มต้นจากซี ๑ และ ๒ ที่ครองอยู่ในระดับ ๕, ๖ จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับชำนาญงาน”

- สายงานที่เริ่มต้นจาก ซี ๒ ที่ครองอยู่ในระดับ ๗ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส”

ประเภทวิชาการ

- สายงานที่เริ่มต้นจากซี ๓ ที่ครองอยู่ในระดับ ๓,๔, ๕ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ”

- สายงานที่เริ่มต้นจาก ซี ๓ ที่ครองอยู่ในระดับ ๖, ๗ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการ”

- สายงานที่เริ่มต้นจากซี ๓ ที่ครองอยู่ในระดับ ๘ว (วิชาชีพ) หรือทั่วไป ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ”

- สายงานที่เริ่มต้นจากซี ๓ ที่ครองอยู่ในระดับ ๙ว (วิชาชีพหรือเชี่ยวชาญ) ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ”

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

- นักบริหาร (ที่ไม่ใช่นักบริหารงาน อบต./เทศบาล) ระดับ ๖ หรือระดับ ๗ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งอำนวยการ ระดับต้น”

- นักบริหารงาน ระดับ ๘ (ที่ไม่ใช่นักบริหารงาน อบต./เทศบาล) ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่ง อำนวยการ ระดับกลาง”

- นักบริหารงาน ระดับ ๙ (ที่ไม่ใช่นักบริหารงาน อบต./เทศบาล) ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่ง อำนวยการ ระดับสูง”

ประเภทบริหารท้องถิ่น

- รองปลัด – ปลัด ระดับ ๖-๘ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับต้น”

- รองปลัด – ปลัด ระดับ ๘ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง”

- รองปลัด – ปลัด ระดับ ๙-๑๐ ให้จัดเข้าสู่แท่ง “ประเภทตำแหน่งบริหารท้องถิ่น ระดับสูง”

ในส่วนของหลักเกณฑ์การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การเลื่อนระดับต่าง ๆ อยู่ระหว่าง ก.กลาง ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์

การเข้าสู่ระบบแท่ง นอกจากประเภทตำแหน่งที่เปลี่ยนไป อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนก็คือ ระบบการประเมินผลงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการกำกับติดตามเพื่อให้ส่วนราชการ สามารถปฎิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า

และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และการให้เงินรางวัลประจำปี แก่ข้าราชการ ตามหลักการของระบบคุณธรรม

ซึ่งขณะนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ได้ปรับเข้าสู่การประเมินระบบใหม่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ในส่วนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ปัจจุบัน การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะมีองค์ประกอบการประเมิน คือ

การประเมินผลงาน ซึ่งมีอยู่ ๕ องค์ประกอบ คือ

๑. ปริมาณงาน

๒. คุณภาพของผลงาน

๓. ความทันเวลา

๔. ผลลัพธ์ ประโยชน์ในการนำไปใช้ และประสิทธิผลของงาน

๕. การประหยัดทรัพยากรหรือความคุ้มค่าของผลงาน

และการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ซึ่งมี ๓ องค์ประกอบคือ

๑. ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน

๒. การรักษาวินัย

๓. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน อบต./เทศบาล

ซึ่งการประเมินในระบบเดิม จะต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐ ถึงจะได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ในระบบใหม่

การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบคล้ายกับพนักงานจ้างในปัจจุบัน คือ จะนำเรื่องผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการประเมิน

การพิจารณาในเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของงาน จะพิจารณาจาก

- งานตามแผนปฏิบัติราชการ

- งานตามภารกิจหลัก

- งานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

- งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

การพิจารณา พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

- สมรรถนะหลัก

- มุ่งผลสัมฤทธิ์

- บริการที่ดี

- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน

- การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม

- การทำงานเป็นทีม

- สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

- สมรรถนะทางการบริหาร

- สมรรถนะอื่นๆ

การแบ่งกลุ่มการประเมิน ระบบใหม่ จะมี ๒ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มข้าราชการทั่วไป (กลุ่มนี้จะเป็นข้าราชการทั้ง ๔ ประเภท คือ ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ และบริหาร) สัดส่วนในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

กลุ่มที่ ๒ จะเป็นข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของงานต่อพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ใช้สัดส่วนร้อยละ ๕๐:๕๐ ในส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานบุคคลในการเข้าสู่ระบบแท่ง

##############

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา