ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะปูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง