ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมน ค่าเช่าพื้นที่ Website ค่าเชื่อมต่อข้อมูลและค่ารักษาระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง