ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเเละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง