ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสตึง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง