ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง