ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม(งานฮาวปลึงกระเเบ็ย)ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง