ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเเยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (เเผนงานที่ 4 การติดตามประเมินผล เเละการถอดบทเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง