ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเตียวหมู่ที่ 3 (เส้นทางบ้านนายศุภกิจ-ถนน คสล.บ้านจบก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง