ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเตียวหมู่ที่ 3 (เส้นทางบ้านนางพวน ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง