ชื่อเรื่อง : จ้างเครื่องขยายเสียงโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง