ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0075 ของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง