ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องเสียงกลางแจ้งประจำหน่วยงาน เป็นรายการเครื่องเสียงกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง