ชื่อเรื่อง : ครุภัณฑ์สำนักงาน โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด (ห้องนายก อบต.1 ชุด และห้องปลัด อบต.1 ชุด)