ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง