ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกเวง หมู่ที่ 17 เชื่อมบ้านบุกเจก หมู่ที่ 15 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 917 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,585 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)