องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์. 0-4455-8931 โทรสาร. 0-4455-8932บริการข้อมูล
thumb_up facebook
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 111
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงาน เปิดเผยรายงานการเงินเเละรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2565 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
photo จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2565 ภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo นายก อบต.ตาเบา กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ในการประชุมสภา อบต.ตาเบา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.1) ทั้งนี้รายการประเมินราคาของที่ดินและสิ่งป poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่องบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกา ก าหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตั้งแต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
photo ประชาสัมพันธ์มายังผู้ประกอบกิจการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ ขอให้ท่านศึกษาอัตราภาษีป้ายและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเตรียมตัวยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ไ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ประจำปีภาษี 2565 (เฉพาะรายที่มีการเปลี่ยนแปลง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
photo คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลตาเบา ลงพื้นที่สอบสวนโรค ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.ตาเบา เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file แผนการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
photo อบต.ตาเบา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาโดยนางเนตรนภา เหมือนวาจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา และคณะ ออกเยี่ยมเยือนและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo งานช่าง อบต.ตาเบาลงพื้นที่ สำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมจัดทำงบประมาณ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
photo งานป้องกันฯ อบต.ตาเบาลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19) ณ ร.ร.บ้านตะคร้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
photo ประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ครอบครองที่ดินของรัฐ (ป่าสดุสดุน) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
1 - 20 (ทั้งหมด 106 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : สายตรง 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : สายตรง 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : สายตรง 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : สายตรง 0817607194