องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
group สำนักปลัด
(นายวิเศษ สุดใสดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0831015586
(น.ส.จุฬา สว่างภพ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางธนิตา พรหมพิทักษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางศุภลักษณ์ จันทร์พลี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(น.ส.พิมนภา เมืองพวน)
นิติกรปฏิบัติการ
(น.ส.สุภาวดี พรมรินทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นายสมศักดิ์ ยิ่งบำรุง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นางนิตยา ได้ไซร์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(น.ส.สุวดี มั่นชาติ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายนิพนธ์ คิดนุนาม)
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายบุญนำ เทือกทา)
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายทองดี คงสืบเสาะ)
ผช.นักพัฒนาชุมชน พนักงานจ้างตามภารกิจ
(น.ส.วรรณี มัทธุรี)
คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสวด สอนดี)
นักการ พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวิภพ น่าชม)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันฯ พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอนุชา แย้มงาม)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานป้องกันฯ พนักงานจ้างทั่วไป
(นายฤทธิศร แก่นสุข)
คนงานทั่วไป พนักงานดับเพลิง พนักงานจ้างทั่วไป
(นายประภัย ยังกล้า)
คนงานทั้วไป พนักงานดับเพลิง พนักงานจ้างทั่วไป