องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์. 0-4455-8931 โทรสาร. 0-4455-8932บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 436
เดือนนี้ 7,102
เดือนที่แล้ว 13,695
ทั้งหมด 58,139

folder ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

1.2  ก่อสร้าง  ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง

1.3  จัดให้มีไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะอย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2  การบริหารจัดการการศึกษาท้องถิ่น

2.3 การจัดสวัสดิการและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

2.4 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

2.5 การบริหารงานสาธารณสุข

 

สำนักงานปลัด อบต.

 

ส่วนการศึกษาฯ

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.3 การแก้ไขและป้องกันยาเสพติด

สำนักงานปลัด อบต.

 

 

 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรแบบยั่งยืน

4.1  เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

4.2 การบริหารจัดการแหล่งน้ำ

4.3  ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร

สำนักงานปลัด อบต.

 

ส่วนโยธา

5. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1  การส่งเสริมวิถีชีวิต  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

5.2  การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษาฯ

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6.2  ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

สำนักงานปลัด อบต.

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเพิ่มศักยภาพองค์กร

7.1  การดำเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐและงานรัฐพิธี

7.2  การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร

7.3  การพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำนักงานปลัด อบต.

 

ส่วนการคลัง

 

 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา