องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์. 0-4455-8931 โทรสาร. 0-4455-8932


บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 44
เมื่อวาน 257
เดือนนี้ 5,584
เดือนที่แล้ว 9,077
ทั้งหมด 33,586

public สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม.


สภาพทางสังคม

การศึกษา

          ในเขตพื้นที่ตำบลตาเบา มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนทั้งสิ้น   6  แห่ง  ประกอบด้วย

                   ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง แยกเป็น

                   -  โรงเรียนบ้านโชค          ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโชค

                   -  โรงเรียนบ้านตาเบา     ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองจอก

                   -  โรงเรียนบ้านตาเตียว    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านตาเตียว

                   -  โรงเรียนบ้านสวาย     ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสวาย

                   -  โรงเรียนบ้านตะคร้อ    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านปันรัว

                   -  โรงเรียนบ้านลำพุก    ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านลำพุก

                   ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง แยกเป็น

                   -  โรงเรียนตาเบาวิทยา           ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านละเบิก

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  จำนวนทั้งสิ้น  2  แห่ง  ประกอบด้วย

                  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสตึง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านภูมิสตึง

                  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองจอก

ศาสนสถาน

          ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา มีศาสนสถาน จำนวนทั้งสิ้น  5  แห่ง  ประกอบด้วย

                        วัด จำนวน  5   แห่ง  แยกเป็น

                            -  วัดอัมรินทราราม      ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านตาเตียว

                            -  วัดตาเบา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองจอก

                            -  วัดกันตาลหาร   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านกันตาลหาร

                            -  วัดศีลาธรรมาราม     ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านละเบิก

                            -  วัดสหธรรม     ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านโคกจราบ

การนับถือศาสนา   

          ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลตาเบานับถือศาสนาพุทธ            

สาธารณสุข

                ในเขตพื้นที่ตำบลตาเบา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขประจำตำบล ประกอบด้วย

            - สถานีอนามัยตำบลตาเบา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 17  บ้านโคกเวง

            - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน  19  หมู่

            - กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาเบา

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ตำบลตาเบา มีบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

                   - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีบุคลากร จำนวน  185  คน

                   - หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยตำบลตาเบา  มีบุคลากร จำนวน 15 คน

ทรัพยากรธรรมชาติ

          ในปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมแต่อย่างใด

สิ่งแวดล้อม

            -  ปริมาณน้ำเสียยังไม่สามารถวัดปริมาณได้แน่นอนเนื่องไม่มีการกำจัดน้ำเสียที่เป็นระบบ

            -  ปริมาณขยะเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบายังไม่มีการเก็บขยะที่เป็นระบบและไม่มีพื้นที่สำหรับกำจัดขยะโดยการกำจัดขยะประชาชนใช้วิธีฝังกลบ  เผาทำลายและมีบางส่วนมีการนำกลับมาใช้ใหม่

การคมนาคม/การจราจร

ถนน

          องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  มีการคมนาคมทางบก  ซึ่งมีถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม  จำนวน  1  สายคือ  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24  สายโชคชัย-เดชอุดม  นอกจากนั้นก็มีเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาส่วนใหญ่เป็นถนนดินและหินคลุก  การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก โดยเฉพาะในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะถนนไม่ได้มาตรฐาน

สะพาน

     จำนวนสะพานคอนกรีต      3    แห่ง

แหล่งน้ำ

            จำนวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง      67     แห่ง

           จำนวนคลองชลประทาน          1       แห่ง

            จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ       71      แห่ง

            จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ         2       แห่ง

            จำนวนถังเก็บน้ำฝน               100      แห่ง

การขนส่ง

            การเดินทางในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ กรณีเดินทางระหว่างจังหวัดใช้โดยสารสถานีขนส่งอำเภอปราสาท และรถโดยสารประจำทาง

การโทรคมนาคม/สื่อสาร

     จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ           15    แห่ง

     จำนวนสถานที่บริการอินเตอร์เน็ต     1   แห่ง

     จำนวนหอกระจายข่าว                19   แห่ง 

การประปา        

      จำนวนประปาหมู่บ้าน  13      แห่ง

การไฟฟ้า         

           จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้                   1,797       ครัวเรือน

          จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้                     55      ครัวเรือน

          จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์     1      ครัวเรือน

          จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ                              104      จุด

20 มีนาคม 2563
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม.

สภาพทางสังคม

การศึกษา

          ในเขตพื้นที่ตำบลตาเบา มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนทั้งสิ้น   6  แห่ง  ประกอบด้วย

                   ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง แยกเป็น

                   -  โรงเรียนบ้านโชค          ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโชค

                   -  โรงเรียนบ้านตาเบา     ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองจอก

                   -  โรงเรียนบ้านตาเตียว    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านตาเตียว

                   -  โรงเรียนบ้านสวาย     ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสวาย

                   -  โรงเรียนบ้านตะคร้อ    ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านปันรัว

                   -  โรงเรียนบ้านลำพุก    ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านลำพุก

                   ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง แยกเป็น

                   -  โรงเรียนตาเบาวิทยา           ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านละเบิก

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  จำนวนทั้งสิ้น  2  แห่ง  ประกอบด้วย

                  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสตึง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านภูมิสตึง

                  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองจอก

ศาสนสถาน

          ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา มีศาสนสถาน จำนวนทั้งสิ้น  5  แห่ง  ประกอบด้วย

                        วัด จำนวน  5   แห่ง  แยกเป็น

                            -  วัดอัมรินทราราม      ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านตาเตียว

                            -  วัดตาเบา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองจอก

                            -  วัดกันตาลหาร   ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านกันตาลหาร

                            -  วัดศีลาธรรมาราม     ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านละเบิก

                            -  วัดสหธรรม     ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านโคกจราบ

การนับถือศาสนา   

          ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลตาเบานับถือศาสนาพุทธ            

สาธารณสุข

                ในเขตพื้นที่ตำบลตาเบา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขประจำตำบล ประกอบด้วย

            - สถานีอนามัยตำบลตาเบา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 17  บ้านโคกเวง

            - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน  19  หมู่

            - กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาเบา

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ตำบลตาเบา มีบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

                   - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีบุคลากร จำนวน  185  คน

                   - หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยตำบลตาเบา  มีบุคลากร จำนวน 15 คน

ทรัพยากรธรรมชาติ

          ในปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมแต่อย่างใด

สิ่งแวดล้อม

            -  ปริมาณน้ำเสียยังไม่สามารถวัดปริมาณได้แน่นอนเนื่องไม่มีการกำจัดน้ำเสียที่เป็นระบบ

            -  ปริมาณขยะเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบายังไม่มีการเก็บขยะที่เป็นระบบและไม่มีพื้นที่สำหรับกำจัดขยะโดยการกำจัดขยะประชาชนใช้วิธีฝังกลบ  เผาทำลายและมีบางส่วนมีการนำกลับมาใช้ใหม่

การคมนาคม/การจราจร

ถนน

          องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา  มีการคมนาคมทางบก  ซึ่งมีถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม  จำนวน  1  สายคือ  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24  สายโชคชัย-เดชอุดม  นอกจากนั้นก็มีเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาส่วนใหญ่เป็นถนนดินและหินคลุก  การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก โดยเฉพาะในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะถนนไม่ได้มาตรฐาน

สะพาน

     จำนวนสะพานคอนกรีต      3    แห่ง

แหล่งน้ำ

            จำนวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง      67     แห่ง

           จำนวนคลองชลประทาน          1       แห่ง

            จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ       71      แห่ง

            จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ         2       แห่ง

            จำนวนถังเก็บน้ำฝน               100      แห่ง

การขนส่ง

            การเดินทางในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ กรณีเดินทางระหว่างจังหวัดใช้โดยสารสถานีขนส่งอำเภอปราสาท และรถโดยสารประจำทาง

การโทรคมนาคม/สื่อสาร

     จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ           15    แห่ง

     จำนวนสถานที่บริการอินเตอร์เน็ต     1   แห่ง

     จำนวนหอกระจายข่าว                19   แห่ง 

การประปา        

      จำนวนประปาหมู่บ้าน  13      แห่ง

การไฟฟ้า         

           จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้                   1,797       ครัวเรือน

          จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้                     55      ครัวเรือน

          จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์     1      ครัวเรือน

          จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ                              104      จุด

20 มีนาคม 2563

บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา