องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 102
เดือนนี้24,857
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)79,308
ทั้งหมด 280,000

public สภาพทางสังคม
สภาพทั่วไป และสภาพทางสังคม
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาตั้งอยู่ที่บ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2539 อยู่ห่างจากอำเภอปราสาทมาทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร ตามถนนสายโชคชัย- เดชอุดม ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 144-145 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ทิศเหนือ จดตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ทิศใต้ จดตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันออก จดตำบลโคกยาง ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันตก จดตำบลกันแอน ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา เป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดิน ปนทราย พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบโล่ง ใช้เป็นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยเสนง จำนวนหมู่บ้าน ในเขตตำบลตาเบา แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ๑ บ้านโชค นายอรุณ ยามดี ผู้ใหญ่บ้าน ๒ บ้านตาเบา นายสมจิตร์ คิดนุนาม ผู้ใหญ่บ้าน ๓ บ้านตาเตียว นายนิตย์ ธานีพูน ผู้ใหญ่บ้าน ๔ บ้านสวาย นายเสาะ มีบุตรดี ผู้ใหญ่บ้าน ๕ บ้านปันรัว นายทานี สินสร้าง ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านกันตาลหาร นายเฉลิม คิดดีจริง ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านกระเพอโร นายเจริญสุข เซ่นชาย ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านโคกจราบ นางสำราญ สัญจรดี ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านภูมิสตึง นายนัง ชูชื่นบุญ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านละเบิก นายเสือย พอกสนิท ผู้ใหญ่บ้าน 11 บ้านหนองจอก นายสติ เปรียบดีสุด ผู้ใหญ่บ้าน 12 บ้านขวาว นายปวน ใยแดง ผู้ใหญ่บ้าน 13 บ้านปะปูล นายเชิดศักดิ์ ปลายแก่น ผู้ใหญ่บ้าน 14 บ้านลำพุก นายปริญญา เฉลียวฉลาด ผู้ใหญ่บ้าน 15 บ้านบุเจก นางสมบูรณ์ เลี่ยมดี ผู้ใหญ่บ้าน 16 บ้านสวายจู นายเดือน คิดดีจริง ผู้ใหญ่บ้าน 17 บ้านโคกเวง นายสุรเชษฐ์ รัตนวรรณ กำนันตำบลตาเบา 18 บ้านปอยจุม นายมีศักดิ์ คิดดีจริง ผู้ใหญ่บ้าน 19 บ้านจบก นายสุพนจ์ สัญจรดี ผู้ใหญ่บ้าน -พื้นที่ทั้งหมดจำนวน 72.327 ตารางกิโลเมตร -ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 408 กิโลเมตร -ห่างจากที่ว่าการอำเภอปราสาทประมาณ 9 กิโลเมตร -ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 40 กิโลเมตร สภาพทางสังคม การศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลตาเบา มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง แยกเป็น - โรงเรียนบ้านโชค ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโชค - โรงเรียนบ้านตาเบา ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองจอก - โรงเรียนบ้านตาเตียว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านตาเตียว - โรงเรียนบ้านสวาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสวาย - โรงเรียนบ้านตะคร้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านปันรัว - โรงเรียนบ้านลำพุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านลำพุก ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง แยกเป็น - โรงเรียนตาเบาวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านละเบิก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา จำนวนทั้งสิ้น 2 แห่ง ประกอบด้วย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสตึง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านภูมิสตึง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองจอก ศาสนสถาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา มีศาสนสถาน จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง ประกอบด้วย วัด จำนวน 5 แห่ง แยกเป็น - วัดอัมรินทราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านตาเตียว - วัดตาเบา ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองจอก - วัดกันตาลหาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านกันตาลหาร - วัดศีลาธรรมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านละเบิก - วัดสหธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านโคกจราบ การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลตาเบานับถือศาสนาพุทธ สาธารณสุข ในเขตพื้นที่ตำบลตาเบา มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขประจำตำบล ประกอบด้วย - สถานีอนามัยตำบลตาเบา ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 บ้านโคกเวง - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 19 หมู่ - กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตาเบา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ตำบลตาเบา มีบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีบุคลากร จำนวน 185 คน - หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยตำบลตาเบา มีบุคลากร จำนวน 15 คน ทรัพยากรธรรมชาติ ในปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมแต่อย่างใด สิ่งแวดล้อม - ปริมาณน้ำเสียยังไม่สามารถวัดปริมาณได้แน่นอนเนื่องไม่มีการกำจัดน้ำเสียที่เป็นระบบ - ปริมาณขยะเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบายังไม่มีการเก็บขยะที่เป็นระบบและไม่มีพื้นที่สำหรับกำจัดขยะโดยการกำจัดขยะประชาชนใช้วิธีฝังกลบ เผาทำลายและมีบางส่วนมีการนำกลับมาใช้ใหม่ การคมนาคม/การจราจร ถนน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา มีการคมนาคมทางบก ซึ่งมีถนนสายหลักที่ใช้ในการคมนาคม จำนวน 1 สายคือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม นอกจากนั้นก็มีเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาส่วนใหญ่เป็นถนนดินและหินคลุก การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก โดยเฉพาะในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะถนนไม่ได้มาตรฐาน สะพาน จำนวนสะพานคอนกรีต 3 แห่ง แหล่งน้ำ จำนวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง 67 แห่ง จำนวนคลองชลประทาน 1 แห่ง จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ 71 แห่ง จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ 2 แห่ง จำนวนถังเก็บน้ำฝน 100 แห่ง การขนส่ง การเดินทางในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ กรณีเดินทางระหว่างจังหวัดใช้โดยสารสถานีขนส่งอำเภอปราสาท และรถโดยสารประจำทาง การโทรคมนาคม/สื่อสาร จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ 15 แห่ง จำนวนสถานที่บริการอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง จำนวนหอกระจายข่าว 19 แห่ง การประปา จำนวนประปาหมู่บ้าน 13 แห่ง การไฟฟ้า จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 1,797 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 55 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ครัวเรือน จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ 104 จุด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194