messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 68
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

place ข้อมูลอบต-ตาเบา
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูล อบต.ตาเบา ประชากร และชุมชน ประวัติความเป็นมา ตำบลตาเบาเป็นตำบลที่เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมายาวนานอีกตำบลหนึ่งของอำเภอปราสาท ซึ่งไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่าตำบลตาเบาได้รวมตัวกันขึ้นเป็นตำบลเมื่อปีใด อาศัยเพียงข้อสันนิษฐานจากคำเล่าของผู้สูงอายุที่เล่าต่อๆกันมาว่าอดีตเป็นตำบลหนึ่งที่มีพื้นที่กว้างมากซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอปราสาทมาทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 72.327 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 45,204.375 ไร่ การตั้งถิ่นฐานและขนบธรรมเนียมประเพณี ประชาชนในตำบลตาเบามักจะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณข้างถนนสายหลักและสายรองในชุมชน โดยมีชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของตำบล ได้แก่ บ้านลำพุก หมู่ที่ 14 ใช้ภาษาถิ่น คือภาษาเขมร ในการติดต่อสื่อสารในชุมชนเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาได้ยกฐานะการปกครองจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกรวม 58 คน ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปราสาทมาทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร ตามถนนสายโชคชัย-เดชอุดม ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 144-145 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง อาณาเขต เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 72.327 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 45,204.375 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการเกษตร เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา มีอาณาเขตการปกครองติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง 6 ส่วน คือ ตำบลโคกยาง ตำบลหนองใหญ่ ตำบลกันตวจระมวล ตำบลกังแอน ตำบลบ้านพลวง และ ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง ดังนี้ อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโคกยางและตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกังแอน และตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลตาเบา เป็นที่ราบสูงลักษณะเป็นดินปนทราย พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบโล่ง ใช้เป็นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยเสนง ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์
ต่อ

ประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา มีจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์สิ้นสุด ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,922 คน แยกเป็นชายจำนวน 4,420 คน เป็นหญิงจำนวน 4,502 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,127 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 123 คน/ตารางกิโลเมตร
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194