องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393
insert_drive_file พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1395
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file ข้อบังคับตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1