องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 โทรศัพท์. 0-4455-8931 โทรสาร. 0-4455-8932บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 150
เดือนนี้ 6,816
เดือนที่แล้ว 13,409
ทั้งหมด 57,853

folder แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บทที่  5
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2554-2558)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า ท่อระบายน้ำรางระบายน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

1.2  ก่อสร้าง  ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง

1.3  จัดให้มีไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะอย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2  การบริหารจัดการการศึกษาท้องถิ่น

2.3การจัดสวัสดิการและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

2.4  การส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

2.5  การบริหารงานสาธารณสุข

สำนักงานปลัด อบต.

ส่วนการศึกษา ฯ

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.2การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.3  การแก้ไขและป้องกันยาเสพติด

สำนักงานปลัด อบต.

4.ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรแบบยั่งยืน

4.1 เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

4.2  การบริหารจัดการแหล่งน้ำ

4.3  ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร

สำนักงานปลัด อบต.

ส่วนโยธา

5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1การส่งเสริมวิถีชีวิต  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

5.2  การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษาฯ

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6.2  ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

สำนักงานปลัด อบต.

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและเพิ่มศักยภาพองค์กร

7.1 การดำเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐและงานรัฐพิธี

7.2  การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร

7.3การพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำนักงานปลัด อบต.

ส่วนการคลัง

 

 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นางเนตรนภา เหมือนวาจา)
นายกอบต.ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร )
ปลัดอบต. ตาเบา