องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 45
เดือนนี้24,857
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)79,308
ทั้งหมด 280,000

visibility ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๓ อย่าง และมีความหมาย ดังนี้ ๑. พรหมสี่หน้า หมายถึง เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ มี ๔ หน้า เชื่อว่าเป็นผู้สร้างโลกหรือเทพในพรหมโลก ตามคติพระพุทธศาสนา จำพวกมีรูป เรียก “รูปพรหม” คือผู้มีพรหมวิหารทั้ง ๔ ประการ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จึงหมายถึงการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชนในกาลข้างหน้าด้วยการมองเห็นทั้ง ๔ ด้าน ๔ ทิศ ประกอบกับหลักพรหมวิหาร ๔ ประการของผู้นำ ๒. พระอาทิตย์ หมายถึง เทวดาพระเคราะห์คือสุริยาทิตย์ที่เป็นหนึ่งในจักรวาลที่ปรากฏอย่างเสมอต้นเสมอปลายมีความมั่นคง เที่ยงธรรม และมีคุณธรรม อันจะเอื้อประโยชน์ต่อมวลประชาราษฎร เพื่อความผาสุกของราษฎรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ๓. รวงข้าว หมายถึง พืชล้มลุกจำพวกหญ้า มีหลายชนิดใช้เป็นอาหารหลัก จึงหมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบามีการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักและมีความรุ่งเรืองของธัญพืชจำพวกข้าวที่มีคุณภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ ของธรรมชาติต่าง ๆ รวมทั้งอาหารที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนด้วยความเพียงพอและสมดุล สรุปได้ว่า ตราสัญลักษณ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา มีความหมายได้ว่า มีความรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ของธัญพืช ข้าวปลาอาหาร มีผู้นำที่มองการณ์ไกลไปข้างหน้า ทั้ง ๔ ด้าน ๔ ทิศ ผู้นำมีหลักพรหมวิหาร ๔ ในการปกครองชุมชนและผู้นำมีความเที่ยงธรรม มีคุณธรรมและมีความชอบธรรมอย่างเสมอต้นเสมอปลายในการพัฒนาอันจะเอื้อประโยชน์และความผาสุกของประชาราษฎรและชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยความพูนสุขตลอดไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194