องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 159
เดือนนี้24,857
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)79,308
ทั้งหมด 280,000

group คณะผู้บริหาร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
โทร : 0618945656
นายมงคล ยอดลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
โทร : 0637688886
นายสุทิศ ธานีพูน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
โทร : 0934724166
นางสาวสุนันทา กายดีสุด
เลขานุการนายก อบต.ตาเบา
โทร : 0860561266
group สมาชิกสภา
นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
นายสุขทน สมปาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
เลขานุการสภาฯ
นายสงวนชัย สมปาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นายสุริยะ ธานีพูน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
นางเสรี ขำหลักร้อย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
นายคำรณ ได้ไซร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
นายประยุทธ คิดดีจริง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
นายสุดท้าย ถึงดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
นายสุทัศน์ สุดตะลาวดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
นางยุพิน คงสืบเสาะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
นายปัญญา คิดนุนาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
นางรัตมณี น่าชม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
นางวรรณี ติราวรัมย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
นางอุไร ฉายยิ่งเชี่ยว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
นายพายัพ ประดุจนาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
นายสุราช มีชื่อ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
นายประกาสิทธิ์ สอดศรีจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
นายประมูล ธานีพูน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
นายสำเร็จ เอ็นยอด
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร)
ปลัดอบต.ตาเบา
โทร : 0817607194
(ไม่มีกรอบอัตรากำลัง)
รองปลัด อบต.
โทร : -
(นายวิเศษ สุดใสดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0831015586
(นางรพิพรรณ ศรีน้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0848979416
(นายปฐมพร เลี่ยมดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0819765429
(นางยรรยง ไชยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0801591560
group สำนักปลัด
(นายวิเศษ สุดใสดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0831015586
(น.ส.จุฬา สว่างภพ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางธนิตา พรหมพิทักษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(น.ส.ศุภลักษณ์ สายยศ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(น.ส.พิมนภา เมืองพวน)
นิติกรปฏิบัติการ
(น.ส.สุภาวดี พรมรินทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(ว่าง)
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
(นายสมศักดิ์ ยิ่งบำรุง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
(นายทองดี คงสืบเสาะ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
(น.ส.สุวดี มั่นชาติ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
(นายนิพนธ์ คิดนุนาม)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
(นายบุญนำ เทือกทา)
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
(นายสวด สอนดี)
นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)
(น.ส.วรรณี มัทธุรี)
คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายวิภพ น่าชม)
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายฤทธิศร แก่นสุข)
คนงานทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายประภัย ยังกล้า)
คนงานทั่วไป (พนักงานดับเพลิง) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายภาสวรรณ เหลี่ยมดี)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(น.ส.วริศรา เจือจันทร์)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพ) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นางสัจจา เจือจันทร์)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพ) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายอภิชาติ เหลี่ยมดี)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพ) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายจตุรพร พรหมอารักษ์)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพ) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายอนุกร แย้มงาม)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพ) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(นายอนุพงศ์ โกรธกล้า)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กู้ชีพ) (พนักงานจ้างทั่วไป)
(ว่าง)
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
group กองคลัง
(นางรพิพรรณ ศรีน้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0848979416
(นางสาวีนี ไชยา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(น.ส.ประภาภรณ์ พิศิลป์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางเอมอร บุตโสภา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางบุญต่อ สุดยอดสุด)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาวแสงจันทร์ หฤทัยถาวร)
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างตามภารกิจ
(น.ส.ปนัดดา บินรวดเร็ว)
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ว่าง)
คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้) พนักงานจ้างทั่วไป
group กองช่าง
(นายปฐมพร เลี่ยมดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0819765429
(นายสุรเชษฐ สัญจรดี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายปิยะพงษ์ เลี่ยมดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายอนุชา แย้มงาม)
คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า) พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธนวัฒน์ สุชาติสุนทร)
คนงานทั่วไป (งานโยธา) พนักงานจ้างทั่วไป
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางยรรยง ไชยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0801591560
ว่าง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(นางมาฆะ ยานศิริ)
ครูชำนาญการพิเศษ ศพด.บ้านหนองจอก
(นางเพ็ญพรรณ ทรงสีสด)
ครู ศพด.บ้านหนองจอก
(นางอชิรญาณ์ อย่าเสียสัตย์)
ครูชำนาญการ ศพด. บ้านหนองจอก
(น.ส.สิรภัทรพิมพ์ ธานีพูน)
ครูชำนาญการ ศพด. บ้านภูมิสตึง
(นางไอยเรศ เที่ยงทัศน์)
ครูชำนาญการ ศพด. บ้านภูมิสตึง
(นายไพโรจน์ โสรบุตร)
ครู ศพด. บ้านภูมิสตึง
(นางกัลยกร ศรกล้า)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ
(น.ส.สุปรานีย์ ติราวรัมย์)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด. บ้านหนองจอก พนักงานจ้างตามภารกิจ
(น.ส.ชุติมา หล่าโพนทัน)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศพด. บ้านภูมิสตึง พนักงานจ้างทั่วไป
(นายชวลิต ติราวรัมย์)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด. บ้านปะปูล พนักงานจ้างตามภารกิจ
(น.ส.วิจิตรา ลัทธิวาจา)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด. บ้านปะปูล พนักงานจ้างตามภารกิจ
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
นางสิริกร โรจนวุฑฒิ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
folder โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
camera_alt ภาพกิจกรรม
11 กันยายน 2566 สำนักปลัด อบต.ตาเบา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงาน การป้องกันประโยชน์ทับซ้อนฯ ณ ห้องประชุม อบต.ตาเบา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 64 คน ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ตาเบา... [12 กันยายน 2566]
11 กันยายน 2566 นางเนตรนภา เหมือนวาจา นายก อบต.ตาเบา ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร ต่อสมาชิกสภา อบต.ตาเบา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบาฯ [12 กันยายน 2566]
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่่น ประจำปี 2566 [11 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา [10 สิงหาคม 2566]
 
บุคลากรภายใน
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194