องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
group คณะผู้บริหาร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
โทร : 0618945656
นายมงคล ยอดลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
โทร : 0637688886
นายสุทิศ ธานีพูน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
โทร : 0934724166
นางสาวสุนันทา กายดีสุด
เลขานุการนายก อบต.ตาเบา
โทร : 0860561266
group สมาชิกสภา
นายประเสริฐ สุชาติสุนทร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
นายสุขทน สมปาง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
เลขานุการสภาฯ
นายสงวนชัย สมปาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
นายสุริยะ ธานีพูน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
นางเสรี ขำหลักร้อย
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
นายคำรณ ได้ไซร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
นายประยุทธ คิดดีจริง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
นายสุดท้าย ถึงดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8
นายสุทัศน์ สุดตะลาวดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9
นางยุพิน คงสืบเสาะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10
นายปัญญา คิดนุนาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11
นางรัตมณี น่าชม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 12
นางวรรณี ติราวรัมย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 13
นางอุไร ฉายยิ่งเชี่ยว
สมาชิกสภาฯ หมู่ 14
นายพายัพ ประดุจนาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 15
นายสุราช มีชื่อ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 16
นายประกาสิทธิ์ สอดศรีจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 17
นายประมูล ธานีพูน
สมาชิกสภาฯ หมู่ 18
นายสำเร็จ เอ็นยอด
สมาชิกสภาฯ หมู่ 19
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นายจักรินทร์ คนึงเพียร)
ปลัดอบต.ตาเบา
โทร : 0817607194
(ไม่มีกรอบอัตรากำลัง)
รองปลัด อบต.
โทร : -
(นายวิเศษ สุดใสดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0831015586
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายปฐมพร เลี่ยมดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0819765429
(นางยรรยง ไชยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0801591560
group สำนักปลัด
(นายวิเศษ สุดใสดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0831015586
(น.ส.จุฬา สว่างภพ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางธนิตา พรหมพิทักษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางศุภลักษณ์ จันทร์พลี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(น.ส.พิมนภา เมืองพวน)
นิติกรปฏิบัติการ
(น.ส.สุภาวดี พรมรินทร์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(นายสมศักดิ์ ยิ่งบำรุง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นางนิตยา ได้ไซร์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(น.ส.สุวดี มั่นชาติ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายนิพนธ์ คิดนุนาม)
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายบุญนำ เทือกทา)
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างตามภารกิจ
(นายทองดี คงสืบเสาะ)
ผช.นักพัฒนาชุมชน พนักงานจ้างตามภารกิจ
(น.ส.วรรณี มัทธุรี)
คนงานทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสวด สอนดี)
นักการ พนักงานจ้างทั่วไป
(นายวิภพ น่าชม)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันฯ พนักงานจ้างทั่วไป
(นายอนุชา แย้มงาม)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานป้องกันฯ พนักงานจ้างทั่วไป
(นายฤทธิศร แก่นสุข)
คนงานทั่วไป พนักงานดับเพลิง พนักงานจ้างทั่วไป
(นายประภัย ยังกล้า)
คนงานทั้วไป พนักงานดับเพลิง พนักงานจ้างทั่วไป
group กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวีนี ไชยา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(น.ส.ประภาภรณ์ พิศิลป์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางเอมอร บุตโสภา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางบุญต่อ สุดยอดสุด)
นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาวแสงจันทร์ หฤทัยถาวร)
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างตามภารกิจ
(น.ส.ปนัดดา บินรวดเร็ว)
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ว่าง)
คนงานทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้)
group กองช่าง
(นายปฐมพร เลี่ยมดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0819765429
(นายสุรเชษฐ สัญจรดี)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายปิยะพงษ์ เลี่ยมดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ว่าง)
คนงานทั่วไป งานไฟฟ้า
(นายธนวัฒน์ สุชาติสุนทร)
คนงานทั่วไป งานโยธา
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางยรรยง ไชยา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0801591560
ว่าง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(นางมาฆะ ยานศิริ)
ครูชำนาญการ ศพด.บ้านหนองจอก
(นางเพ็ญพรรณ ทรงสีสด)
ครู ศพด.บ้านหนองจอก
(นางอชิรญาณ์ อย่าเสียสัตย์)
ครูชำนาญการ ศพด. บ้านหนองจอก
(น.ส.สิรภัทรพิมพ์ ธานีพูน)
ครูชำนาญการ ศพด. บ้านภูมิสตึง
(นางไอยเรศ เที่ยงทัศน์)
ครูชำนาญการ ศพด. บ้านภูมิสตึง
(นายไพโรจน์ โสรบุตร)
ครู ศพด. บ้านภูมิสตึง
(นางกัลยกร ศรกล้า)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ
(น.ส.สุปรานีย์ น่าชม)
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด. บ้านหนองจอก พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวสุทธิดา สัญจรดี
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศพด. บ้านภูมิสตึง พนักงานจ้างทั่วไป
(นายชวลิต ติราวรัมย์)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศพด. บ้านปะปูล พนักงานจ้างทั่วไป
(น.ส.วิจิตรา ลัทธิวาจา)
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศพด. บ้านปะปูล พนักงานจ้างทั่วไป
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
นางสิริกร โรจนวุฑฒิ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
folder โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
โครงสร้างหน่วยงาน
รอปรับปรุง
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ และบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 [24 มีนาคม 2566]
ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา [7 มีนาคม 2566]
วันที่ 31 มกราคม 2566 นางเนตรนภา เหมือนวาจา และคณะกรรมการ สปสช. อบต.ตาเบา ร่วมประชุมพิจารณาโครงการ สปสช.ปี 2566 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้่นฟูสมรรถภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง... [1 กุมภาพันธ์ 2566]
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [1 กุมภาพันธ์ 2566]