messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
full

บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 49
เดือนนี้2,521
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)78,146
ทั้งหมด 280,000

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลตาเบาเป็นตำบลขนาดกลาง และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดในอนาคต ดังนี้ “สังคมแห่งการเรียนรูุ้ชุมชนมีความพร้อมบนรากฐานวัฒนธรรมอันดีงาม สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยื่น ”
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194