องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตาเบา
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
บริการข้อมูล
    thumb_up facebook

สถิติ sitemap
วันนี้ 129
เดือนนี้24,857
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)79,308
ทั้งหมด 280,000

folder กองคลัง
ส่วนการคลัง.
กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินการหักภาษี เงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือนรวบรวมสถิติเงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขอ อนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งาน จัดทำงบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงิน สะสมงานจัดทำบัญชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผล ประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน คือ งานการเงิน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภทต่าง ๆ งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหา ผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปา และงานจัดเก็บขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุม กิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่าย วัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของส่วนการคลัง กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบระหว่าง วันที่ 2 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 (ยกเลิกการเก็บภาษีตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป) 2. ภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 3. ภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษีที่ดิน) ระหว่าง วันที่ 2 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 (ยกเลิกการเก็บภาษีตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป) 4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ชำระภาษีตามแบบเเจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายน 2563) การจัดเก็บภาษีป้าย ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7) 3. เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป้าย 4. ขนาดของป้าย 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 6. สำเนาโฉนดที่ดิน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (ยกเลิกการเก็บภาษี ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป) ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบ แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11) เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงที่ดินที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาโฉนดที่ดิน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยกเลิการเก็บภาษี ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป) ขั้นตอนการให้บริการ 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12) เอกสารประกอบการพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12) 3. สำเนาสัญญาเช่าต่างๆ (ในกรณีการเช่า , ให้เช่าบ้าน , เช่าที่ดิน) 4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีประกอบการค้า) สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 6. สำเนาโฉนดที่ดิน การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 (ระยะเวลาจัดเก็บภาษียึดตามกฎหมายกำหนด) ขั้นตอนการให้บริการ 1. การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดส่งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี (เดือน พฤศจิกายน 2562) 2. เจ้าหน้าที่ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ ภดส.1 (ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) 3.เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภดส.7 (ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563) 4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภายในเดือน เมษษยน 2563 ) 5.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่อนได้ 3 งวด ยอดชำระตั้ง 3,000 บาทขึ้นไป งวดที่ 1. ภายในเดือนเมษายน 2563 งวดที่ 2. ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 งวดที่ 3. ภายในเดือนมิถุนายน 2563 6. เจ้าหน้าที่แจ้งเดือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ (ภายในเดือนพฤษภาคม 2563) 7. เจ้าหน้าที่แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา (ภายในเดือนมิถุนายน 2563) เอกสารประกอบพิจารณา 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาโฉนดที่ดิน การปฏิบัติงานของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1. การขออนุญาตต่าง ๆ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 1.1 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 125 ประเภท (1) กรณีขออนุญาต (รายใหม่) หลักฐานที่ต้องใช้ 1. บัตรประจำตัว และสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนามาด้วย) 2. บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการ หากไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย) 3. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนามาด้วย) 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจำตัวของผู้แทนนิติบุคคล (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนามาด้วย) หากผู้ขอเป็นนิติบุคคล 5. หลักฐานที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการสามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนามาด้วย) สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ 1. ต้องจัดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบให้ได้สุขลักษณะมีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือดร้อนรำคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ร.บ. 2535 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณะสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กำหนดโทษ 1. ประเภทกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องถูก จำคุก ไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 2. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดในใบอนุญาตต้องถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท 3. ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยต้องถูกปรับไม่เกิน 500 บาท (2) กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต หลักฐานที่ต้องใช้ 1. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1) ยกเว้นหลักฐานการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 2. ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ 1. ปฏิบัติเหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1) 2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 3. ยื่นคำขอพร้อมเสียค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตจะสิ้นอายุและสามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต บทกำหนดโทษ 1. ขอต่ออายุใบอนุญาตเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว เสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ 2. ไม่ต่ออายุใบอนุญาตติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง จะถูกสั่งให้หยุดการประกอบกิจการจนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมที่ค้าง (3) กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดการประกอบกิจการสถานที่ หรือเครื่องจักร หลักฐานที่ต้องใช้ 1. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1) 2. ใบอนุญาตเดิม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เสียค่าธรรมเนียมในส่วนที่เพิ่มขึ้นตามขนาด หรือประเภทของกิจการ สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ 1. ปฏิบัติเหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1) 2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 3. ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน จึงจะดำเนินงานเปลี่ยนแปลงได้ บทกำหนดโทษ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตต้องถูก จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หริอปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (4) กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาต หลักฐานที่ต้องใช้ 1. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ (1) ** ยกเว้นหลักฐานการใช้อาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร*** 2. ใบอนุญาตและใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลง 3. หลักฐานการแจ้งความ กรณีใบอนุญาตสูญหาย สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ ดำเนินการขอใบแทนใบอนุญาตภาย 15 วัน นับจากวันที่สูญหาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ บทกำหนดโทษ ไม่ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วันต้องถูกปรับไม่เกิน 500 บาท (5) กรณีแจ้งเลิกกิจการ หลักฐานที่ต้องใช้ 1. ใบอนุญาต 2. ใบแทนใบอนุญาตและใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลง(ถ้ามี) 3. บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาด้วย) สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ ต้องแจ้งเลิกกิจการก่อนถึงกำหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป บทกำหนดโทษ หากแจ้งเลิกกิจการแล้วยังคงประกอบการต่อไปอีกต้องถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ การชำระค่าขยะมูลฝอย / ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ขั้นตอนการให้บริการ - ผู้มีหน้าที่ชำระค่าขยะมูลฝอย / ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เอกสารประกอบการพิจารณา - แจ้งที่อยู่ / เอกสารที่เกี่ยวข้อง ติดต่อฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในเวลาราชการ 8.30 น.- 16.00 น.
สรุปงาน(งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นางเนตรนภา เหมือนวาจา
นายก อบต.ตาเบา
โทร : 0618945656
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194
นายจักรินทร์ คนึงเพียร
ปลัดอบต. ตาเบา
โทร : 0817607194